Resultaträkning – koncern

Amounts in SEK M Belopp i MSEK Note Not 2018 2017
Net sales Nettoomsättning 1 1 4 803 4 348
Cost of goods sold Kostnad för sålda varor 2 2 -4 134 -3 729
Gross profit/loss Bruttoresultat 669 619
Selling expenses Försäljningskostnader 2 2 -402 -395
Administrative expenses Administrationskostnader 2 2 -125 -123
Participation in earnings of joint venture Andelar i joint ventures resultat 17 17 4 11
Other operating income Övriga rörelseintäkter 7 7 4 24
Other operating expenses Övriga rörelsekostnader 2, 8 2, 8 -18 -79
Operating result Rörelseresultat 3, 4, 5, 14, 15 3, 4, 5, 14, 15 132 57
Financial income Finansiella intäkter 9 9 3 3
Financial expenses Finansiella kostnader 10 10 -19 -26
Result before tax Resultat före skatt 116 34
Tax Skatt 11 11 -36 -10
Result for the year attributable to Parent Company shareholders Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 12 12 80 24
Earnings per share before dilution Resultat per aktie före utspädning 12 12 6,13 1,87
Earnings per share after dilution Resultat per aktie efter utspädning 12 12 6,13 1,87
Koncernens nettoomsättning
MSEK
Koncernens rörelseresultat (EBIT)
MSEK