Not 5 – Leasingavgifter avseende operationell leasing

Årets kostnader avseende operationell leasing i koncernen uppgår till 100 MSEK (104), varav 2 MSEK (1) avser moderbolaget.

Group Parent Company
2018 2018
Lease fees, operational leasing Minimum lease fees Variable fees Minimum lease fees Variable fees
Koncern Moderbolag
2018 2018
Leasingavgifter operationell leasing Minimi leaseavgifter Variabla avgifter Minimi leaseavgifter Variabla avgifter
Buildings and land Byggnader och mark 92 2
Other Övrigt 8 0 0
Total lease fees Total leasing avgift 100 0 2

Operationella leasingskulder förfaller till betalning enligt nedan:

Group Parent Company
Koncern Moderbolag
Future maturities of minimum lease fees Framtida minimileasingavgifters förfall 2018 2017 2018 2017
Within one year Inom ett år 91 96 2 2
One to five years Mellan ett och fem år 288 304 6 9
Later than five years Senare än om fem år 238 316
Total Totalt 617 716 8 11

Väsentliga leasingavtal

Av koncernens operationella leasingavtal hänförs merparten till hyresavtal för de fastigheter där verksamheten bedrivs.