Not 20 – Varulager

Group Koncern 2018 2017
Inventories Varulager
Finished goods Handelsvaror 329 306
Raw materials Råvaror 303 269
Work in progress Produkter i arbete 19 24
Other Övrigt
Total Summa 651 599
Group Koncern 2018 2017
Obsolescence reserve, inventories Inkuransreserv varulager
Carrying amount at January 1 Bokfört värde vid årets början -24 -6
Translation difference Omräkningsdifferens 0 0
Change for the year Årets förändring 3 -18
Total obsolescence reserve, inventory Summa inkuransreserv varulager -21 -24