Not 13 – Goodwill

Kassagenererande enheter med goodwillvärden

Goodwill Sweden Lecor Finland Group total
Goodwill Sverige Lecor Finland Koncernen totalt
Opening balance, January 1, 2017 Ingående balans 2017-01-01 314 17 231 562
Impairment Nedskrivning -17 -17
Exchange differences Valutakursdifferens 7 7
Closing balance, December 31, 2017 Utgående balans 2017-12-31 314 238 552
Opening balance, January 1, 2018 Ingående balans 2018-01-01 314 238 552
Impairment Nedskrivning
Exchange differences Valutakursdifferens 11 11
Closing balance, December 31, 2018 Utgående balans 2018-12-31 314 249 563

Nedskrivningsprövning

Kassagenererande enheter

Den kassagenererande enheten Sverige består av bolaget BE Group Sverige AB och Lecor av bolaget Lecor Stålteknik AB. Båda dessa bolag återfinns under affärsområde Sverige & Polen. Den kassagenererande enheten Finland består av bolaget BE Group Oy Ab som är en del av affärsområde Finland & Baltikum.

Återvinningsvärden

Prövning av nedskrivningsbehovet för goodwill sker minst en gång per år. Vid dessa prövningar jämförs återvinningsvärdet med det redovisade värdet. Nedskrivningsprövningen har uppdaterats per den siste december och inget behov av nedskrivning i övriga kassagenererande enheter identifierades. Under 2017 konstaterades att Lecor Stålteknik inte skulle nå de uppsatta målen för året. Mot denna bakgrund gjordes en ny bedömning gällande utvecklingen för de kommande åren och den sammantagna slutsatsen blev att nedskrivningsbehov förelåg. Goodwill i Lecor Stålteknik skrevs därför ned i sin helhet med 17 MSEK.

Återvinningsvärdet av de kassaflödesgenererande enheterna fastställs genom beräkning av nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet används en modell som bygger på fastställda affärsplaner för 2019. Dessa planer har sedan justerats så att eventuella engångseffekter eller andra exceptionella effekter kompenserats i syfte att räkna fram ett normaliserat kassaflöde. Detta har sedan antagits växa med 2 procent per år, vilket förväntas vara i linje med inflationen.

För beräkningen av nyttjandevärdet har de uppskattade kassaflödena diskonterats med en faktor om 10,8 procent (10,2) före skatt. Diskonteringsfaktorn har bestämts med hjälp av en modell där kapitalkostnaden för bolagets egna kapital vägs samman med kostnaden för bolagets räntebärande skuld utifrån skuldsättningsgraden. Kostnaden för det egna kapitalet bedöms utifrån riskfri ränta, marknads- och bolagsspecifik riskpremie, samt bolagets bedömda Betavärde som är ett mått på hur bolagets risk korrelerar med marknadens risk. Bolaget har bedömt att samma diskonteringsfaktor är tillämplig för samtliga i koncernen ingående enheter.

Känslighetsanalys

En känslighetsanalys har gjorts där de ingående variablerna i nyttjandevärdemodellen ändrats och effekten analyserats. För det prognosticerade kassaflödet är, tillväxt, vinstmarginal, rörelsekapitalbindning samt investeringar viktiga faktorer. För värderingen är även diskonteringsfaktorn en viktig parameter. För modellen har investeringar antagits vara i nivå med avskrivningar och rörelsekapitalbindningen i nivå med utfall för 2018. Vinstmarginalen som antagits i modellen är också i nivå med utfall 2018. För tillväxt och diskonteringsfaktor medgav en negativ förändring på 1 procent inget ytterligare nedskrivningsbehov. Känsligheten för lägre underliggande vinstmarginaler är något större.