Not 24 – Vinstdisposition

Styrelsens förslag till disposition av moderbolagets resultat

Styrelsen föreslår till årsstämman att inte lämna någon utdelning (1,75) för räkenskapsåret 2019.

Funds available Medel till förfogande
Share premium reserves Överkursfond 239 719 829 SEK
Retained earnings Balanserat resultat 72 651 044 SEK
Loss for the year Årets resultat 38 241 473 SEK
Total Summa 350 612 346 SEK
Balance carried forward I ny räkning överförs 350 612 346 SEK
Total Summa 350 612 346 SEK