Rapport över moderbolagets totalresultat

Belopp i MSEK 2016 2015
Årets resultat -57 -224
Övrigt totalresultat
Årets totalresultat -57 -224