Not 8 – Övriga rörelsekostnader

Koncern 2016 2015
Netto valutakursförändringar på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 1
Realisationsförlust vid försäljning av anläggningstillgångar 1 0
Omstruktureringskostnader 11
Nedskrivning av tillgångar 34 124
Övrigt 4 4
Totalt 51 128
Moderbolag 2016 2015
Netto valutakursförändringar på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 0
Omstruktureringskostnader 1
Totalt 1 0

Styrelsen i BE Group fattade under första kvartalet 2016 beslut om att avveckla de olönsamma enheterna i Tjeckien och Slovakien samt produktionsverksamheten i Estland. Verksamheterna i Slovakien och Estland avvecklas helt, medan försäljningen av plåt och aluminium upphör på den tjeckiska marknaden. En försäljning av bolagets fastighet i Tjeckien återstår och den formella likvidationen av det slovakiska bolaget har påbörjats. Inga ytterligare kostnader förväntas uppkomma. Avvecklingen av koncernens produktionsverksamhet i Estland avslutades tidigare under året. Koncernens distributionsverksamhet i Estland berörs inte.

Under året uppgick omsättningen i verksamheterna under omstrukturering till 155 MSEK (386). Rörelseresultatet uppgick till -52 MSEK (-32) och justerat för lagerförluster samt engångsposter på -41 MSEK (-21) var det underliggande resultatet -11 MSEK (-11).